دستکاری کنتور برق با آهنربا

دستکاری کنتور برق با آهنربا دیگر نیازی به از کار انداختن کنتور نیست !!! کافیست دستگاه کاهنده مصرف برق را…