چرا دمای یکی از بردهای ماینر زیاد شده

چرا دمای یکی از بردهای ماینر زیاد شده چرا دمای یکی از بردهای ماینر زیاد شده دلیل: یکی از سینک‌های…