کاهنده برق تک فاز خانگی 60

دستگاه کاهش مصرف برق کولر گازی

دستگاه کاهش مصرف برق کولر گازی

دستگاه کاهش مصرف برق کولر گازی
دستگاه کاهش مصرف برق کولر گازی

جهت خرید و مشاوره دستگاه کاهش مصرف برق کولر گازی لطفا کلیک کنید

دستگاه کاهش مصرف برق کولر گازی

وظیفه اینورتر چه می باشد؟
کاهش انرژی مصرفی و لذا کاهش هزینه برق
کنترلگر  سرعت موتور (کنترل گردش موتور)تغییر دهنده جهت دور موتور  و بدون صدا نمودن موتور فارغ از نیاز به انقطاع و وصل برق
کاهش ضربه های مکانیکی و در زمان افزایش توان در نتیجه سبب افزایش قسمت های مکانیکی کولر گازی
حفاظت موتور در مقابل ولتاژ ناپایدار و خودداری از آسیب های احتمالی موتور کمپرسور
امکان کار موتور در زمانی که ولتاژ ورودی متغیر میباشد

دستگاه کاهش مصرف برق کولر گازی
دستگاه کاهش مصرف برق کولر گازی

جهت خرید و مشاوره دستگاه کاهش مصرف برق کولر گازی لطفا کلیک کنید

دستگاه کاهش مصرف برق کولر گازی
دستگاه کاهش مصرف برق کولر گازی

ارسال نظر

مشاوره واتساب