بانک خازنی فشار ضعیف

بانک خازنی فشار ضعیف

بانکهای خازنی در سمت و سوی فشار ضعیف ترانس

از گونه های بانکهای خازنی که در حوالی بار نصب میشود تا قدرت راکتیو لازم را در محل تأمین نماید. در سیستمی که امکانات زیادی نیاز به اقتدار راکتیو دارا‌هستند، قدرت راکتیو بسته به نوع بار نوسان می‌نماید. در طی معدود‌باری،بانکهای خازنی منجر تولید اضافه‌ولتاژ میگردد و بایستی از جبران‌سازی مازاد خودداری گردد. به این ترتیب، نصب بانک خازنی سوییچ‌شونده در سمت و سوی فشار ضعیف ترانس شیوه قابل قبولی به نظر می رسد. علاوه بر این، بایستی‌هارمونیک‌های سیستم آنالیز شوند تا بانکهای خازنی خازن با راکتانس ترانس تولید رزونانس نکند

بانک های خازنی در جهت فشار قوی ترانس

این نوع نصب از گونه های بانکهای خازنی همچون نصب در جهت فشار ضعیف ترانس میتواند قدرت راکتیو مدار را تأمین نماید. بسته به نیاز قدرت راکتیو مدار می‌قدرت خزانه را بدون صدا استارت کرد و از اضافه‌ولتاژ دوری نمود. هزینه خازن فشار قدرتمند بیشتر میباشد. همچون خازن فشار ضعیف، مسایل مرتبط با جبران‌سازی اضافه و رزونانس سنجیده شود.

بانک خازنی فشار ضعیف

بانک خازنی فشار ضعیف
بانک خازنی فشار ضعیف

ارسال نظر

تلفن تماس 0910.179.0270